Hizmet Birimleri » Mali İşler Müdürlüğü

2019 Yılı Bütçesi

2019 Yılı Gelir Bütçesi

2019 Yılı Gider Bütçesi

Görevler

 • Oda’nın varlık,borç ve alacak durumlarının ve bunların değişikliklerinin takip edilerek tesbit edilmesi,değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre Muhasebe kayıtlarını tutmak.
 • Yıllık aidatlarının ve ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden belirlenecek munzam aidatların tahakkuk edilmesi ile ilgili işlemler yapmak ve tahsil edilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve muhasebeleştirmek.
 • Oda’nın her türlü borç,alacak ve haklarını izlemek, bunlarla ilgili kıymet hareketlerinin tahsil,tediye ve mahsup işlemlerini yürütmek, Oda’ya ait menkul kıymetler ile ilgili belgelerin saklanmasını sağlayıcı gerekli önlemleri almak.
 • Yıllık Bütçe,kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak,tahsilatı biten veya bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma önerilerini tespit etmek
 • Sarfiyatın Bütçeye, Bütçe talimatı hükümlerine,mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına ve yetkili kişilerin onayına uygun olarak yapılması için gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak
 • Tahsilat,tediye ve mahsup işlemlerini yürütmek ve bu işlemlerle ilgili evrak ve belgeleri temin ederek yasal süreleri sonuna kadar saklamak.
 • Banka ve diğer firmaların işlemlerini takip etmek,gerekiyorsa banka ve ilgili firmaların ekstrelerini temin etmek ve gerekli mutabakatı sağlamak.
 • Oda’nın mali birikimlerini Yönetim Kurulu Kararlarına göre çeşitli finansal araçlar kullanarak değerlendirmek.
 • İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünce hesaplanan Personelin maaş,ikramiye,fazla mesai gibi alacaklarını vaktinde ödemek, personelin sağlık ile ilgili İdari İşler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünce kontrol edilen faturaları ödemek.
 • Huzur haklarının hesaplanmasını ve ödenmesini sağlamak.
 • Vezne işlemlerini yürütmek ve hesaplarını kontrol etmek.
 • Mali işler ile ilgili üye taleplerini ve sorunlarını değerlendirip,ilgili mevzuat çerçevesinde çözümlemek.

Üye Aidat Tahakkuku ve Tahsilatı

Oda üyelerinin Yıllık ve Munzam Aidatlarının tahakkuku ve aidatların tahsilatı Mali İşler Servisimizce yürütülmektedir.

Kayıt ücreti ve Yıllık Aidat

MADDE 24. - Üyeler odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Tarifeler, oda yönetim kurulunun teklifi, meclisin onayı ile yürürlüğe girer.

Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Munzam Aidat

MADDE 25. - Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.

Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.

Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârıüzerinden hesaplanır.

Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müessese şubeleri ile fabrikalarının munzam aidatı, şube veya fabrikanın bulunduğu yerin odasına ödenir.

Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafındanmahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırır.

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez.

Munzam aidat haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Üyeler, ticarî ve sınaî kazançlarına ait bilgileri ve bilançolarını talep üzerine odalara vermek zorundadırlar. Ayrıca odalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde vergi dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Gecikme zammı

MADDE 77. - Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

Kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve Birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının tahsiline ilişkin olarak oda, borsa ve Birlik Yönetim Kurulunca verilen kararlar ilâm hükmünde olup, icra dairelerince yerine getirilir.

Üyelerimiz ticareti terk etmediyse ve Odaya kayıtları devam ediyorsa (tasfiye haline giren üyelerimizin Odaya kaydı silinir) yıllık aidat ve ticari kazancı varsa munzam aidat tahakkuk ettirilir.

Üyelerin aidatlarını cezalı duruma düşmemeleri için,gecikmeye meydan vermeden süresi içinde Oda Veznesine veya anlaşmalı olduğumuz bankaların ilgili hesap numaralarına yatırmaları istenir.

İletişim Bilgileri

Sorumlu Kişi : İlksen MUMOĞULLARINDA
Direk Telefon : 0(322) 351 39 11
Faks : 0(322) 351 80 09
E-Posta : ilksen.mumogullari@adanato.org.tr
Powered by macikkar